L'ancien phare du Grau du Roi.

L'ancien phare du Grau du Roi.

Retour